ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27012 นายธนพล ผางสา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง7 21/05/2561 14:02:03 น.
2 27914 นางสาวปิยธิดา สอนสุภาพ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 21/05/2561 19:34:52 น.
3 28207 นางสาวโสภาวดี ทีแสงแดง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 22/05/2561 19:21:53 น.
4 28274 นายธรรมรัตน์ แสงโทโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 21/05/2561 20:14:06 น.
5 28280 นายภัทรพงษ์ สมีแจ่ม มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 21/05/2561 10:22:29 น.
6 28316 นายกิตติพงษ์ บรรพลา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 22/05/2561 08:37:54 น.
7 28341 นายวิทวัส แก้วกันหา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 24/05/2561 12:01:37 น.
8 28344 นายศุภกิจ หอมแช่ม มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 24/05/2561 12:00:38 น.
9 28433 นายยุทธศักดิ์ จันมณี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 18/05/2561 19:30:18 น.
10 28532 นายพีรภัทร สืบสาย มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 24/05/2561 12:00:39 น.
11 28540 นายอภิวันท์ จันทิหล้า มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 17/05/2561 23:31:08 น.
12 28571 นางสาวอภิญญา มาระเทศ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 22/05/2561 19:26:07 น.
13 28580 นายธารธารา จันสีทา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 22/05/2561 13:05:54 น.
14 28594 นายสิทธิพัฒน์ สาธรสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 22/05/2561 13:10:59 น.
15 28631 นายกันตินันท์ โยธาจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 22/05/2561 17:39:29 น.
16 28639 นายพีระพัฒน์ บุญกระจ่าง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 22/05/2561 14:20:46 น.
17 28642 นายสิรธีร์ ลุนระวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 24/05/2561 12:00:01 น.
18 30087 นางสาวศิริลักษณ์ อินทมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง8 22/05/2561 18:34:46 น.
19 30100 นางสาวเลิศสกุล คุณฟอง มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 18/05/2561 08:35:57 น.
20 30697 นายณัฐวุฒิ ทองไทย มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 24/05/2561 12:00:19 น.