ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27918 นางสาวฟ้าอรุณ วันนา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 21:55:10 น.
2 29374 เด็กชายธาวิน มูลกองสี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง11 24/05/2561 08:19:37 น.
3 29375 เด็กชายพชร พานกระดึง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง11 24/05/2561 08:15:51 น.
4 29376 เด็กชายวานิชชานนทร์ วิเชียรทอง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง11 22/05/2561 08:54:31 น.
5 29377 เด็กชายสรวิชญ์ ทองโสด มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง11 23/05/2561 05:42:58 น.
6 29380 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ภู่ระหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง11 22/05/2561 08:39:05 น.
7 29382 เด็กหญิงปนัดดา บุบภาที มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง11 22/05/2561 08:38:48 น.
8 29384 เด็กหญิงพัชรีภรณ์ มีดี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง11 22/05/2561 08:42:56 น.
9 29385 เด็กหญิงวิชุดา คำคุณนา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง11 22/05/2561 08:43:59 น.
10 29387 เด็กหญิงอมลรัฐ วิจิตรจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง11 22/05/2561 16:56:05 น.
11 30538 เด็กชายณัฐดนัย ถิ่นสพุง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 22/05/2561 08:34:23 น.
12 30539 เด็กชายธนาคิม ยศทะแสน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 22/05/2561 08:11:41 น.
13 30540 เด็กชายบรรณวิชญ ทองโสด มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 22/05/2561 08:13:35 น.
14 30542 เด็กชายศิลา สุภารมณ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 22/05/2561 08:39:03 น.
15 30543 เด็กชายสหพัฒน หาญสูงเนิน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 22/05/2561 08:36:53 น.
16 30544 เด็กชายสุภโภคี บัวระภา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 22/05/2561 08:36:56 น.
17 30546 เด็กชายอาเล็กซ เจมส มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 22/05/2561 08:12:42 น.