ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28201 นางสาวนุชนารถ นึกได้ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 21/05/2561 09:42:56 น.
2 28206 นางสาวสุดารัตน์ ปานพูล มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง12 22/05/2561 11:55:52 น.
3 28208 นางสาวอรวี พอใจ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง12 22/05/2561 11:36:57 น.
4 28592 นายวัชรากร มงคล มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 22/05/2561 11:40:28 น.
5 29916 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พรมคำปา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 09:56:21 น.
6 29921 เด็กหญิงณัฐชยา ขจรมณี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 18/05/2561 10:01:46 น.
7 29923 เด็กหญิงณัฐหทัย พรมมาศ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:34:11 น.
8 29929 เด็กหญิงบุณยาพร สีทา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 10:02:45 น.
9 29937 เด็กหญิงสุกัลยา ภานิล มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 10:11:36 น.
10 29940 เด็กหญิงสุภาวดี สุนันท์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:57:45 น.
11 29946 เด็กหญิงอรปรีญา แสนสิบ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 10:10:11 น.
12 30049 นายต่อตระกูล โสมน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 24/05/2561 08:54:55 น.
13 30051 นายศรัณย์ ทุมดี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 24/05/2561 08:53:59 น.
14 30417 เด็กชายกิตปกรณ์ ลีล้าน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 22/05/2561 08:55:06 น.
15 30431 เด็กชายอาติยะ แสนคำเพิงใจ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 22/05/2561 08:54:01 น.
16 30699 นางสาวชญาดา ไมยโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 21/05/2561 15:03:25 น.
17 30701 นางสาวนัฐชฎา พลทะยาน มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 21/05/2561 09:44:50 น.