ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29125 เด็กชายเขมวัฒน์ หลิน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:41:19 น.
2 29130 เด็กชายธราเทพ คมคาย มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:32:36 น.
3 29135 เด็กชายภีรภัทร ศรีสร้อย มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:47:33 น.
4 29142 เด็กชายสิทธิพงษ์ สอนบัว มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:29:05 น.
5 29183 เด็กชายภูวนัตถ์ ปลัดกอง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 08:43:57 น.
6 29200 เด็กหญิงชุติพันธุ์ พลซา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 08:22:49 น.
7 29215 เด็กหญิงศรินญา เกษทองมา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 08:36:58 น.
8 29220 เด็กหญิงอรอนงค์ อาจจอหอ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 08:42:52 น.
9 29231 เด็กชายนันทพัฒน์ จงศรีวัฒนพร มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 08:39:30 น.
10 29234 เด็กชายพรพิทักษ์ มูลมา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:29:07 น.
11 29241 เด็กหญิงกนกวรรณ จะโป มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 08:30:01 น.
12 29242 เด็กหญิงกมลวรรณ บุญแสงศรี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 08:42:59 น.
13 29253 เด็กหญิงพรธิดา นารี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 08:38:18 น.
14 29267 เด็กหญิงสุธิดา อบมา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 08:41:23 น.
15 29279 เด็กชายพีรวัฒน์ พิมสร มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:30:08 น.
16 29314 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ภูแย้ม มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 08:35:05 น.
17 29328 เด็กชายรัชชานนท์ แสงแจ้ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:37:52 น.
18 29976 เด็กหญิงณัฐธิดา พลวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 08:29:00 น.
19 29980 เด็กหญิงนริศา จันตรุง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 08:30:27 น.
20 29989 เด็กหญิงโยษิตา ตินนัง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 08:29:07 น.