ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29731 เด็กหญิงพรประภา วันฉิม มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 19/05/2561 08:02:21 น.
2 29733 เด็กหญิงพัชริดา ซำทองไหล มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 19/05/2561 07:59:16 น.
3 29739 เด็กหญิงศตายุ น้อยอ่อนโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 19/05/2561 09:14:06 น.
4 29744 เด็กหญิงอรวรรณ สง่าลี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 19/05/2561 08:01:22 น.
5 29745 เด็กหญิงอาภัสรา พลซา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 19/05/2561 08:07:36 น.
6 29746 เด็กหญิงอุไรวรรณ สุวรรณสนธิ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 19/05/2561 08:00:05 น.
7 29977 เด็กหญิงณัฐฐานิตา สร้างช้าง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 08:34:13 น.
8 29978 เด็กหญิงดารารัตน์ คุณนา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 12:46:10 น.
9 30244 เด็กหญิงณัฐพร ภูดินดาน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 17:56:51 น.
10 30252 เด็กหญิงวรรณวิสา ศรีเมือง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:15:59 น.
11 30288 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พลซา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 20/05/2561 19:19:00 น.
12 30425 เด็กชายปกรณ์ คัมภ์บุญยอ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 19/05/2561 20:32:43 น.
13 30516 เด็กหญิงจุฑามาศ จันทะนาม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 21/05/2561 10:01:29 น.
14 30528 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ต้นคำ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 20/05/2561 10:36:52 น.
15 30613 เด็กหญิงกนกพร นันตะน้อย มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 21:33:46 น.
16 30620 เด็กหญิงนลัทพร กิติวงค์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 21:33:21 น.
17 30622 เด็กหญิงบุตรธิดา สุคีรี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 22:10:59 น.