ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29295 เด็กหญิงนวรัตน์ ภาระเวช มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 06:54:16 น.
2 29297 เด็กหญิงน้ำฝน โพนปลัด มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 21/05/2561 09:16:42 น.
3 29298 เด็กหญิงบัณฑิตา พึ่งตน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 06:45:35 น.
4 29299 เด็กหญิงเบญญาภา บัวชุม มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 06:55:24 น.
5 29306 เด็กหญิงพัชรา พรมชัย มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 07:41:02 น.
6 29309 เด็กหญิงวรนุช ตะบอง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 06:46:14 น.
7 29317 เด็กหญิงหวัญยิหวา มาลาศรี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 21/05/2561 09:14:37 น.
8 29321 เด็กหญิงอัยดา รามศิริ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 06:53:45 น.
9 29345 เด็กหญิงณัฐธิดา เทวะบุตร มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 21/05/2561 09:16:21 น.
10 29366 เด็กหญิงอรกัญญา พิมพ์เขต มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 21/05/2561 09:16:00 น.
11 29653 เด็กชายณัฐดนัย พูลทอง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 22/05/2561 08:58:45 น.
12 29659 เด็กชายบรรณวิชญ์ บุญเนาว์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 18/05/2561 10:20:18 น.
13 29660 เด็กชายปพนธีร์ โพธิดอกไม้ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 18/05/2561 10:17:45 น.
14 29665 เด็กชายวีรวัฒน์ มะบับผา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 18/05/2561 10:24:13 น.
15 29666 เด็กชายเศรษวัฒน์ มีหิริ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 22/05/2561 08:56:23 น.
16 29669 เด็กชายอภิวัฒน์ กามขุนทด มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 22/05/2561 08:58:32 น.
17 30433 เด็กหญิงกัญญารักษ์ จ่างเจริญ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 19/05/2561 16:52:38 น.
18 30441 เด็กหญิงธนวรรณ จันทร์หอม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 19/05/2561 16:49:13 น.
19 30598 เด็กหญิงอริศรา กองจันทร์ดี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 19/05/2561 16:51:24 น.
20 30614 เด็กหญิงกรรวี ตั้งสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 21/05/2561 14:34:07 น.