ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28205 นางสาวศศิธร สุธรรมมา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 22/05/2561 15:35:03 น.
2 28240 นางสาวนิษิตา แก้วกันหา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 22/05/2561 15:32:41 น.
3 28241 นางสาวบัณฑิยา เรืองสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 22/05/2561 15:34:56 น.
4 28242 นางสาวเบญจภรณ์ หมอแสน มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 22/05/2561 15:35:54 น.
5 28290 นางสาวขวัญชนก สอนสุภาพ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 22/05/2561 16:20:17 น.
6 30713 นายพยัพ ทองศรี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 22/05/2561 15:38:41 น.
7 30714 นางสาวศิริลักษณ์ นามผา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 22/05/2561 16:22:59 น.
8 30715 นางสาวศิริวรรณ หอมพะวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 22/05/2561 15:48:11 น.