ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27294 นางสาววิไลพร มุงคุณ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 21:19:22 น.
2 28386 นายภัทรพงษ์ ศรีหงษา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 18/05/2561 19:34:10 น.
3 28405 นางสาวปาริสา ศรีทอง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 18/05/2561 19:34:39 น.
4 30658 นางสาวมัญชรี ราชา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 18/05/2561 05:57:22 น.
5 30717 นางสาวจุติมาพร เศรตบุตร มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 18/05/2561 19:42:07 น.
6 30722 นางสาวพรพิมล จันทะประสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 18/05/2561 20:07:23 น.