ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 26842 นางสาวจุฬาลักษณ์ น้อยอ่อนโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 18/05/2561 08:17:20 น.
2 26850 นางสาวบัณฑิตา สุทธิกุล มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 18/05/2561 08:19:10 น.
3 26853 นางสาวลิลลี่ เบน ยาโคฟ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 18/05/2561 08:18:29 น.
4 27247 นางสาววิธิดา พันธ์เพชร มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 21:05:23 น.
5 27253 นางสาวสุพัตรา นครขวาง มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 21:04:26 น.
6 27282 นางสาวนภา กันแสน มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 17/05/2561 21:13:03 น.
7 27892 นายภูมิพัฒน์ ดวงดี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:28:53 น.
8 27900 นางสาวจุฑารัตน์ แซงวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 17/05/2561 22:57:44 น.
9 27905 นางสาวดวงฤดี สีสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 22:57:12 น.
10 27909 นางสาวนันท์นภัส บัวระภา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:22:39 น.
11 27910 นางสาวนันทิชา สักกุนัน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 22:56:38 น.
12 29331 เด็กชายสหรัฐ นามเชียงใต้ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 08:25:38 น.
13 29342 เด็กหญิงณภัทร จันทรงชัย มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 08:23:57 น.
14 29520 เด็กหญิงกอเเก้ว กองสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 08:43:20 น.
15 29527 เด็กหญิงเดือนนภา ชำนาญ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 18/05/2561 08:35:47 น.
16 29529 เด็กหญิงนันธภรณ์ โสระสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 18/05/2561 08:35:13 น.
17 29534 เด็กหญิงพรปวีณ์ กันนะลา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 18/05/2561 08:32:38 น.
18 29535 เด็กหญิงพัชราพร อินทร์เจริญ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 18/05/2561 08:34:34 น.
19 30024 นางสาวชไมพร บานสดชื่น มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 17/05/2561 22:58:20 น.
20 30626 เด็กหญิงพรทิพย์ เทวะสัตย์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 22/05/2561 09:08:23 น.