ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 26840 นางสาวจิตราลักษณ์ แถลงกัณฑ์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 23/05/2561 08:57:43 น.
2 27107 นางสาวอารีวรรณ จันแสตมป์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 23/05/2561 08:58:27 น.
3 28693 นางสาวเกวลิน ศรีแก้ว มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 17/05/2561 20:57:59 น.