ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 30203 เด็กหญิงบัณฑิตา สารบรรณ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 20/05/2561 09:56:39 น.
2 30284 เด็กหญิงชวณัฐ บุญแรง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 20/05/2561 08:50:48 น.
3 30358 เด็กหญิงชนันภรณ์ กองพล มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 21/05/2561 18:47:05 น.
4 30369 เด็กหญิงรัชนี ศรีบุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 19/05/2561 16:59:15 น.
5 30374 เด็กหญิงอภิชญา โพละกุ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 19/05/2561 19:08:24 น.
6 30452 เด็กหญิงพลอยญนันท์ แสนทอง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 21/05/2561 09:19:17 น.
7 30465 เด็กหญิงจันทร์วลัย แสนวัง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 19/05/2561 12:09:57 น.
8 30474 เด็กหญิงนริศรา หาญโก่ย มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 19/05/2561 14:20:52 น.
9 30478 เด็กหญิงปัณฑิตา ปิ่นทอง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 21/05/2561 09:17:06 น.
10 30479 เด็กหญิงพรพิมล บุญเรือง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 19/05/2561 11:34:04 น.
11 30481 เด็กหญิงรสรินทร์ กิ่งคำ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 19/05/2561 11:30:51 น.
12 30482 เด็กหญิงวรรณสิริ ชุมดาวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 20/05/2561 12:17:58 น.
13 30485 เด็กหญิงศุภิสรา บริพัน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 18/05/2561 20:08:05 น.
14 30486 เด็กหญิงสุดารัตน์ ประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 20/05/2561 00:56:24 น.
15 30487 เด็กหญิงสุพิชญา จันมณี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 19/05/2561 20:09:36 น.
16 30492 เด็กหญิงอรอนงค์ ทับเอียม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 20/05/2561 15:50:11 น.
17 30496 เด็กหญิงอารี สาสิงห์วัน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 21/05/2561 09:14:45 น.
18 30514 เด็กหญิงจิราภรณ์ กิจติราช มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 18/05/2561 19:40:00 น.
19 30532 เด็กหญิงสุนิสา พลซา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 20/05/2561 09:45:36 น.
20 30535 เด็กหญิงอารีรัตน์ เมืองแพน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 19/05/2561 11:40:32 น.