ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 26848 นางสาวนภัสสร น้อยแดง มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง7 17/05/2561 21:44:35 น.
2 26852 นางสาวรุจิรา อุบลชัย มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง10 17/05/2561 21:43:11 น.
3 27016 นายนิติกรณ์ น้อยนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 21:25:24 น.
4 27566 นางสาวอนุธิดา นาทุ่งมน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:38:15 น.
5 28448 นางสาวณัชชา อินจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง12 17/05/2561 21:34:54 น.
6 28513 นางสาววิภาวรรณ ยืนยาว มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 17/05/2561 21:43:42 น.
7 28654 นางสาวณัฐริกานต์ จันทะฟอง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง12 17/05/2561 21:47:31 น.
8 28667 นางสาวเพชรรัตน์ จันทะนา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 17/05/2561 21:33:53 น.
9 29344 เด็กหญิงณัฐชนัน โยธาจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:28:26 น.
10 29353 เด็กหญิงพัชรี สุวรรณสนธิ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:29:13 น.
11 29356 เด็กหญิงภัทรนันท์ รณชิต มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:27:11 น.
12 29454 นายสิรวัฒน์ ศรีเมือง มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 21:16:25 น.
13 29611 เด็กชายพลกฤต ภูมิพงษ์พัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 23/05/2561 20:56:20 น.
14 29756 เด็กชายโชคอนันต์ ศรีนวนจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 17/05/2561 21:11:49 น.
15 29759 เด็กชายณัฐกิตติ์ ราชวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 17/05/2561 21:12:30 น.
16 29774 เด็กชายอภิสิทธิ์ ศรีมุลทา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 17/05/2561 21:39:46 น.
17 30033 นางสาวอรอนงค์ สิงห์ทองลา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:37:24 น.
18 30117 นางสาวศิริรัตน์ กองสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:49:52 น.
19 30662 นางสาวชนิดาภา เเสนกันยา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 17/05/2561 21:45:35 น.
20 30663 นางสาวพรนภา ชิวหา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 17/05/2561 21:44:26 น.