ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28584 นายธนโชติ บุญสวน มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 20/05/2561 17:52:12 น.
2 28685 นายธนวัฒน์ อุดคนที มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 19/05/2561 20:03:03 น.
3 28692 นางสาวกัญญารัตน์ ปัสสารัฒนะ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 20/05/2561 17:58:12 น.
4 28699 นางสาวปรียดา ยศมงคล มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 20/05/2561 17:37:16 น.
5 28700 นางสาวผกาพร ดอกจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 19/05/2561 20:03:40 น.
6 28702 นางสาวมุฐิตา อินทร์เจริญ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 20/05/2561 20:06:10 น.
7 28705 นางสาวศิริตระกูล จันนา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 20/05/2561 18:36:36 น.
8 28706 นางสาวศุภร อินทร์เพ็ชร มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 20/05/2561 17:38:05 น.
9 29246 เด็กหญิงชฎากรณ์ ภูมิดอนใส มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 21/05/2561 12:47:01 น.
10 29254 เด็กหญิงพรพรรษา เชี่ยวทอง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 21/05/2561 12:43:41 น.
11 29255 เด็กหญิงพรรณวสา การะเกษ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 21/05/2561 12:43:43 น.
12 29998 เด็กชายกอบโชค พรจันเท้า มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง11 22/05/2561 09:00:54 น.
13 30003 เด็กชายภัทรดนัย บัวทอง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง11 22/05/2561 08:49:15 น.
14 30007 เด็กหญิงปัณณธร พรเติม มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง11 22/05/2561 07:29:21 น.
15 30008 เด็กหญิงพิมพ์เนษฎ์ กฤดา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง11 22/05/2561 07:36:33 น.
16 30537 เด็กชายกฤษดา สุธิสอน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 21/05/2561 18:29:14 น.
17 30545 เด็กชายอนุวัฒน นามวงศรี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 21/05/2561 18:25:22 น.
18 30555 เด็กหญิงวชิรญาณ ตะพานบุญ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 21/05/2561 19:45:38 น.
19 30558 เด็กหญิงสิรินทร์รัตน์ สุวรรณสนธิ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง11 22/05/2561 08:13:16 น.