ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27152 นางสาววิลาสินี เหง่าศรี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 21:20:05 น.
2 27258 นางสาวอธิชา ศรีบุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 21:15:42 น.
3 27555 นางสาวเก็จมณี บุผู มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 22:31:31 น.
4 27790 นางสาวชลดา หัสนาม มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 22:36:30 น.
5 27872 นางสาวสาธิกา ภูพวก มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 22:31:32 น.
6 27945 นางสาวกัญญาณี เพียภู มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 21:28:55 น.
7 27946 นางสาวจุฬาลักษณ์ หาทอน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 21:30:29 น.
8 27947 นางสาวญานิกา สวยกลาง มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 21:26:39 น.
9 27953 นางสาวนรินรัตน์ โคตรอ่อน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 21:31:09 น.
10 27968 นางสาวยุพา นาวงศรี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 21:29:42 น.
11 27981 นางสาวอรอนงค์ กิ่งไผ่กลาง มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 21:29:52 น.
12 28683 นางสาวอัจฉรา ชมแก้ว มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 24/05/2561 12:03:32 น.
13 28687 นายพงษ์ธณภัทร ถิ่นคำแน่ง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 17/05/2561 20:06:38 น.
14 29452 นายพรชัย คำภา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 21:17:31 น.
15 29453 นายวรรณฉัตรมงคล บุญสะนา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 21:16:06 น.
16 30060 นางสาวณัฐภัทร ทองดี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 22:29:59 น.
17 30075 นางสาวทิพรัตน์ บงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 22:31:43 น.
18 30280 เด็กหญิงกัลยกร สมขาว มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 24/05/2561 07:20:22 น.
19 30625 เด็กหญิงปิยะธิดา คุรนันท์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 22/05/2561 09:10:59 น.
20 30637 เด็กหญิงอภิรดี พลพาน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 22/05/2561 09:09:49 น.