ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27006 นางสาวสุวรรณณี หอมสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 18/05/2561 09:47:05 น.
2 27278 นางสาวณัฐมน คำครุฑ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 18/05/2561 10:00:41 น.
3 27301 นางสาวสุฑารัตน์ เชื่องดี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 18/05/2561 09:44:55 น.
4 29415 นางสาวชาลินี ศรีวีรพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 21/05/2561 08:48:33 น.
5 30328 เด็กหญิงยสุตมา บุญรังสี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 15:19:55 น.
6 30509 เด็กหญิงกรรณิญากรณ์ แสงราชา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 20/05/2561 20:48:28 น.
7 30527 เด็กหญิงลักษิกาญจน์ ดีพรม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 20/05/2561 11:14:59 น.
8 30578 เด็กหญิงชุติมา บุตรตะนัย มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:32:49 น.