ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29518 เด็กหญิงกนกพร แก้วระหัน มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 18/05/2561 13:54:41 น.
2 29519 เด็กหญิงกมลทิพย์ ศรีบุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 18/05/2561 13:43:29 น.
3 29526 เด็กหญิงดวงกมล สมมุติ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 21/05/2561 18:11:33 น.
4 29530 เด็กหญิงปพิชญา แก้วทอง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 16:24:10 น.
5 29539 เด็กหญิงวัลวิภา บัวบาลบุตร มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 18/05/2561 14:00:33 น.
6 29544 เด็กหญิงอรญา ชัยนาน มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 18/05/2561 13:57:01 น.
7 29546 เด็กหญิงอรณี คูณเมือง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 18/05/2561 13:54:37 น.
8 29547 เด็กหญิงอรอนงค์ สารวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 18/05/2561 13:53:00 น.
9 29577 เด็กหญิงน้ำฝน ทิพราช มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 21/05/2561 18:21:07 น.
10 29685 เด็กหญิงภัทราภรณ์ พรมมาศ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 21/05/2561 18:19:59 น.
11 29728 เด็กหญิงปณิตา มาดาจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 21/05/2561 18:14:40 น.
12 29776 เด็กหญิงกฤติกา จันทิมา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 18/05/2561 13:10:21 น.
13 29782 เด็กหญิงณัฐรินีย์ มีลาภ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 18/05/2561 13:14:22 น.
14 29788 เด็กหญิงประวีณา บุญรอด มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 18/05/2561 13:17:33 น.
15 29789 เด็กหญิงปิยธิดา สุดโลก มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 18/05/2561 13:13:03 น.
16 29790 เด็กหญิงพีรดา วอศิริ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 18/05/2561 13:11:49 น.
17 29791 เด็กหญิงมนัสสา ยอดศรีเมือง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 18/05/2561 13:08:36 น.
18 29792 เด็กหญิงมลธิชา ศรีกระทุม มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 18/05/2561 13:20:44 น.
19 29892 เด็กหญิงสถาพร สุริยงค์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 21/05/2561 18:26:35 น.
20 29927 เด็กหญิงเนตรนภา คำสุน มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 18/05/2561 13:15:37 น.