ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28462 นางสาววิพัดศร น้อยดี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 21/05/2561 19:17:14 น.
2 28468 นางสาวอรปภัส วรรณภา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 21/05/2561 19:16:26 น.
3 28518 นางสาวสุกัลยา ศรีประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 21/05/2561 19:18:36 น.
4 28553 นางสาวนิศาชล เกษทองมา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 21/05/2561 19:17:58 น.
5 28603 นางสาวชลธิชา กิ่งชัย มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 17/05/2561 22:33:37 น.
6 28605 นางสาวชัญญา อินทรชัยศรี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 17/05/2561 20:26:26 น.
7 28609 นางสาวธันย์ชนก ชาวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 17/05/2561 20:23:36 น.
8 28612 นางสาวนริศรา ดวงไชย มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 17/05/2561 20:27:35 น.
9 30198 เด็กหญิงกมลทิพย์ คุณฟอง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 22/05/2561 16:38:26 น.
10 30199 เด็กหญิงกัลยา เดชมุลตรี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 23/05/2561 07:08:13 น.
11 30201 เด็กหญิงนัฐธาภรณ์ ปาปะโป มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 23/05/2561 12:05:28 น.
12 30207 เด็กหญิงพรพนา อุทธะคำ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 23/05/2561 12:04:29 น.
13 30208 เด็กหญิงพรรวิษา พุทโธทา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 23/05/2561 12:06:16 น.
14 30214 เด็กหญิงสุธาสินี ศรีหาโง่น มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 23/05/2561 12:02:37 น.
15 30392 เด็กชายพุฒิพงษ์ สิทธิศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 13:06:07 น.
16 30394 เด็กชายภูชิชช์ สมานฉันท์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 12:00:59 น.
17 30395 เด็กชายรัฐภูมิ แก่งจำปา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 12:08:03 น.
18 30396 เด็กชายศักดิ์ดา ค้ำคุณ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 12:06:38 น.
19 30653 นางสาวขวัญเรือน บัวผัน มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 23/05/2561 21:07:20 น.
20 30655 นางสาวนัชชา ทามูล มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 24/05/2561 09:51:55 น.