ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27517 นางสาวภาวินีย์ จุลละนันทน์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง8 19/05/2561 17:30:03 น.
2 27608 นางสาวนิรมล น้อยมี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง8 18/05/2561 08:41:12 น.
3 27649 นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีบุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง8 19/05/2561 16:36:13 น.
4 27655 นางสาวปาลิตา ผลทอง มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง8 18/05/2561 08:37:28 น.
5 27697 นางสาวฉัตรชุดา อินมีฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง8 18/05/2561 08:39:01 น.
6 27715 นางสาวสุภาภรณ์ วังคีรี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง8 18/05/2561 08:41:58 น.
7 27719 นางสาวอรุณรัตน์ ศรีมหาพรม มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง8 18/05/2561 08:39:41 น.
8 28360 นางสาวธิดาวัลย์ หิรัญโท มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 18/05/2561 09:55:51 น.
9 28368 นางสาวอรนิตย์ ภาษี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 18/05/2561 09:54:45 น.
10 28511 นางสาววดี สายืน มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 18/05/2561 08:56:33 น.
11 28619 นางสาวพิรุณรัตน์ นนทวิศรุต มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 18/05/2561 08:27:29 น.
12 28994 เด็กหญิงจันทร์ทิมา อะพินรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 18/05/2561 18:29:10 น.
13 28999 เด็กหญิงประกายเพชร เพ็ชรแก่น มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 18/05/2561 18:26:14 น.
14 29002 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา สุวรรณสนธิ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 18/05/2561 18:28:22 น.
15 29014 เด็กหญิงสิริยากร ถิ่นฐาน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 18/05/2561 18:35:55 น.
16 29018 เด็กหญิงอธิชา มะณีจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 21/05/2561 17:53:20 น.
17 30096 นางสาวกัลยาณี ปรีชา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง8 19/05/2561 16:42:59 น.
18 30099 นางสาวภัทรพรรณ เทวดา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง8 18/05/2561 08:40:17 น.
19 30109 นางสาวจิตตินันท์ สิริโชติ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 19/05/2561 17:25:31 น.
20 30289 เด็กหญิงนฤมล เหง่าศรี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 21/05/2561 18:34:46 น.