ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29604 เด็กชายจีรศักดิ์ เเสงหา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 23/05/2561 21:21:38 น.
2 29607 เด็กชายธิปไตย อุ่นผาง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 23/05/2561 21:23:28 น.
3 30148 เด็กชายปรีติพัทธ์ บางใบ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 24/05/2561 11:31:55 น.
4 30149 เด็กชายพัสกร พระจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 23/05/2561 07:56:07 น.
5 30157 เด็กชายอนุภัทร โคตรวงษา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 23/05/2561 20:56:54 น.
6 30378 เด็กชายขจรศักดิ์ บงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 09:03:46 น.
7 30379 เด็กชายจิรสิน แซ่สี่ว์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 09:06:01 น.
8 30381 เด็กชายฐิติวัสส์ วิจิตรปัญญา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 09:07:05 น.
9 30383 เด็กชายณัฐทชัย พูลทอง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 09:08:23 น.
10 30385 เด็กชายณัฐพงษ์ หมอแพทย์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 09:05:16 น.
11 30386 เด็กชายณัฐพล ยศเคน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 09:18:50 น.
12 30387 เด็กชายณัฐวุฒิ กระทุ่มนอก มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 09:08:47 น.
13 30388 เด็กชายไทพัฒน์ ธารเพิ่ม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 09:15:51 น.
14 30390 เด็กชายธนภัทร สีดาเขียว มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 09:07:13 น.
15 30397 เด็กชายอานนท์ น้อยโนลา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 09:10:29 น.