ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27008 นางสาวอวัสดา แย้มพราย มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง4 21/05/2561 17:17:10 น.
2 27173 นางสาวชไมพร บูรณะกิติ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง4 21/05/2561 17:19:24 น.
3 27179 นางสาวธัญญาลักษณ์ พิมพ์เขต มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง4 21/05/2561 17:18:47 น.
4 27236 นางสาวฐิติมาพร ตองหว้าน มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 20/05/2561 20:03:26 น.
5 27244 นางสาวพัสตราภรณ์ โชคคุณ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง4 21/05/2561 17:19:51 น.
6 27252 นางสาวสายรุ้ง อุปรีที มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 20/05/2561 20:04:59 น.
7 29190 เด็กชายสุรเดช สีโสภา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 22/05/2561 20:25:05 น.
8 29280 เด็กชายบรรยงค์ บงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 22/05/2561 20:23:34 น.
9 29281 เด็กชายวรพงษ์ สันทา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 22/05/2561 20:26:37 น.
10 29283 เด็กชายวิรัตน์ สติตัน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 22/05/2561 20:26:31 น.
11 29757 เด็กชายณัฎฐากร สาริกา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 18/05/2561 13:11:51 น.
12 29817 เด็กหญิงเกตสินี กองสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 10:29:21 น.
13 29819 เด็กหญิงณัฐนิชา สุวารี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 10:27:56 น.
14 29822 เด็กหญิงดาราวรรณ จันเตื่อย มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 10:25:52 น.
15 30161 เด็กหญิงกมลชนก กุณวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 21/05/2561 16:40:22 น.