ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28948 เด็กหญิงณัฐวรรณ สิงห์เพชร มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 24/05/2561 10:04:24 น.
2 29054 เด็กหญิงกนกวรรณ สิงห์เพ็ชร มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 24/05/2561 10:30:21 น.
3 29556 เด็กชายธนกร ขันตี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 24/05/2561 12:59:22 น.
4 29557 เด็กชายนพธวัช บุตราช มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 24/05/2561 12:57:55 น.
5 29620 เด็กหญิงกัลยรัตน์ เเก้วมงคล มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 24/05/2561 08:35:08 น.
6 29622 เด็กหญิงเกศรา แก้วบท มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 24/05/2561 08:29:38 น.
7 29623 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ หาทอน มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 24/05/2561 08:41:53 น.
8 29628 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ธรรมรัง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 24/05/2561 08:33:54 น.
9 29630 เด็กหญิงเนตรนภา มะบับผา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 24/05/2561 08:36:21 น.
10 29631 เด็กหญิงปัณฑิตา วรรณชัย มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 24/05/2561 08:35:56 น.
11 29633 เด็กหญิงพรรณพัชร เทวสัตย์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 24/05/2561 09:36:48 น.
12 29635 เด็กหญิงพัชรา ราษพิจิตร มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 24/05/2561 08:31:23 น.
13 29638 เด็กหญิงมนฤดี เงินอุปถัมภ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 24/05/2561 09:42:51 น.
14 29644 เด็กหญิงสโรชินีย์ เทวะดา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 24/05/2561 08:31:04 น.
15 29647 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย คุยชาวนา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 24/05/2561 08:37:20 น.
16 30138 เด็กชายกอปรกุล อินทรา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 24/05/2561 12:56:35 น.
17 30321 เด็กหญิงปิยะฉัตร ไชยนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 09:08:20 น.
18 30323 เด็กหญิงพริ้วแพรพรรษา ขันตี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 09:08:20 น.
19 30411 เด็กหญิงสิมาภรณ์ นครธรรม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 24/05/2561 08:12:39 น.