ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28404 นางสาวปนัดดา บัวระภา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 17/05/2561 21:21:52 น.
2 28550 นางสาวฐาปนี เมืองลี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 18/05/2561 06:25:39 น.
3 28554 นางสาวนุชนันท์ ศรีมาลา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 17/05/2561 21:21:02 น.
4 28675 นางสาววิภาพร นามวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 18/05/2561 06:24:29 น.
5 29583 เด็กหญิงพรนภา ชัยสุระ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 17/05/2561 21:43:53 น.
6 29821 เด็กหญิงณัฐวิกา ไชยหานิตย์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 07:02:56 น.
7 29832 เด็กหญิงมุทิตา กำแก้ว มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 17/05/2561 21:48:53 น.
8 29856 เด็กชายธีรภัทร พงเพ็ชร มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 17/05/2561 21:31:39 น.
9 29868 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ซำทองไหล มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 17/05/2561 21:19:54 น.
10 29871 เด็กหญิงชลธิชา กำแก้ว มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 17/05/2561 21:52:16 น.
11 29873 เด็กหญิงณัฐริกา สีนวลสูง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 17/05/2561 21:43:59 น.
12 29878 เด็กหญิงนันทิยา แดนประเทือง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 17/05/2561 21:41:52 น.
13 29880 เด็กหญิงปาลิตา คำมะนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 17/05/2561 21:12:14 น.
14 29881 เด็กหญิงผกามาศ ขันตี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 17/05/2561 21:31:41 น.
15 29886 เด็กหญิงเมษา พิลา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 17/05/2561 21:21:10 น.
16 29890 เด็กหญิงศศิธร ศรีสร้อย มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 17/05/2561 21:11:58 น.
17 29893 เด็กหญิงสุจารี มิ้งจำปา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 17/05/2561 21:17:49 น.
18 29894 เด็กหญิงสุภนันท์ สามา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 06:06:25 น.
19 29896 เด็กหญิงอริสา พุ่มจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 17/05/2561 21:37:55 น.
20 29897 เด็กหญิงเอมิกา จงกล่อม มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 17/05/2561 21:12:22 น.