ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28943 เด็กหญิงขนิษฐา บัวบาลบุตร มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 09:17:45 น.
2 28944 เด็กหญิงจีรประภา ศรีพลภา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 09:21:27 น.
3 28949 เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 09:19:26 น.
4 28956 เด็กหญิงปิยะดา พลซา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 09:20:18 น.
5 30297 เด็กชายกรรตยศ อาจแก้ว มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 24/05/2561 08:44:38 น.
6 30298 เด็กชายคมกฤษ ภูมิกระจาย มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 08:55:22 น.
7 30299 เด็กชายเจษฎา อาจวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 09:06:43 น.
8 30300 เด็กชายธีรวัฒน์ ตัวงาม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 09:02:07 น.
9 30301 เด็กชายนิติภูมิ ศรีสุข มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 09:18:59 น.
10 30302 เด็กชายพรพชัย คำสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 09:00:36 น.
11 30305 เด็กชายพิฆเชษฐ์ สุขขา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 23/05/2561 08:54:07 น.
12 30307 เด็กชายภูบดินทร์ ดงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 23/05/2561 08:58:10 น.
13 30309 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ปรุงเกียรติ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 08:58:41 น.
14 30311 เด็กชายศิริวัฒน์ บางประอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 09:10:29 น.
15 30313 เด็กหญิงกัญญารัตน์ อธิตั้ง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 09:20:55 น.
16 30320 เด็กหญิงปาลิตา พลซา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 21/05/2561 20:26:48 น.
17 30326 เด็กหญิงเพ็ญประภา สายเเก้ว มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 08:50:19 น.
18 30336 เด็กหญิงหยกผกา บุญไชย์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 08:28:09 น.