ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28936 เด็กชายภูวนัย ไชยพิลา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 09:13:44 น.
2 28960 เด็กหญิงพีรนุช สิงห์ทองลา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 09:07:21 น.
3 28962 เด็กหญิงภาริณี การประดิษฐ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 09:15:29 น.
4 28964 เด็กหญิงวนิดา เกษทองมา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 09:12:14 น.
5 28966 เด็กหญิงศิริเพ็ญ คำแสนวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 09:16:09 น.
6 29571 เด็กหญิงจีรนันท์ พลซา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 08:42:02 น.
7 29574 เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีพรม มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 08:45:33 น.
8 29667 เด็กชายสิทธินนท์ อาจปาสา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 08:34:12 น.
9 29779 เด็กหญิงชนิกานต์ สารีหา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 08:45:42 น.
10 29783 เด็กหญิงเดือนนภา นันทะพรม มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 08:34:18 น.
11 29797 เด็กหญิงอวิกา วรรณชัย มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 08:42:16 น.
12 29824 เด็กหญิงธันยพร โคตรชนะ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 08:50:54 น.
13 29826 เด็กหญิงปัณฑิตา พิมคีรี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 08:53:17 น.
14 29827 เด็กหญิงปิ่นมณี พิมคีรี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 08:50:06 น.
15 29838 เด็กหญิงวราภรณ์ วงษา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 08:53:09 น.
16 29839 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชูเทพทิพย์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 08:48:58 น.
17 29840 เด็กหญิงสมัชญา สุขเสน มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 08:53:54 น.
18 29911 เด็กหญิงพิกุลทอง สุทธิสอน มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 08:48:34 น.
19 29915 เด็กหญิงจีรนันท์ อุทธตรี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 08:48:39 น.
20 29917 เด็กหญิงชัญญานุช ศรีหนารถ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 08:50:50 น.