ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27225 นางสาวกมลชนก สังเกตุชน มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 22:06:43 น.
2 27228 นางสาวกำไลทอง แก่นพุดซา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง7 17/05/2561 22:00:27 น.
3 27606 นางสาวธิดาภรณ์ กั้วศรี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง5 18/05/2561 06:16:54 น.
4 27615 นางสาววิญาดา ยศสุธรรม มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง5 18/05/2561 06:12:06 น.
5 27616 นางสาววิปณาลี จันทร์ตาสุข มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง5 18/05/2561 06:11:12 น.
6 27620 นางสาวแสงสุดา มุ่งกระโทก มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง5 18/05/2561 06:10:09 น.
7 27988 นางสาวชลธิชา ทองนาเพียง มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง5 18/05/2561 06:04:41 น.
8 27990 นางสาวอมราพร ภักมี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง5 18/05/2561 06:12:51 น.
9 28358 นางสาวธัญญาทิพย์ เบ้าสาลี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 17/05/2561 20:43:53 น.
10 28445 นางสาวชรินทร์ดา ธรรมกุล มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 17/05/2561 20:42:33 น.
11 28446 นางสาวชลธิชา สง่าลี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 17/05/2561 21:22:43 น.
12 28450 นางสาวธนพร จันทนาม มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 17/05/2561 20:35:04 น.
13 28454 นางสาวปณิดา พาลิผุย มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 17/05/2561 21:19:22 น.
14 28465 นางสาวศิโรรัตน์ เมืองฮาม มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 17/05/2561 20:35:58 น.
15 28470 นางสาวอริศา เกษทองมา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 17/05/2561 20:33:06 น.
16 28629 นางสาวสุวิภา ดอกจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 17/05/2561 22:11:36 น.
17 29460 นางสาววรรณพร ปุริสาย มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 22:01:20 น.
18 29463 นายไชยวัฒน์ ศรีหนารถ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง7 17/05/2561 22:02:01 น.
19 29895 เด็กหญิงอรปรียา คุณนา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 23/05/2561 07:05:04 น.
20 30407 เด็กหญิงดวงกมล บลศรี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 23/05/2561 07:07:01 น.