ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 26939 นางสาวฐาปนีย์ ทำจำปา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 18/05/2561 08:17:47 น.
2 26958 นางสาวสุดารัตน์ ศรีอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 18/05/2561 08:20:06 น.
3 27058 นางสาวอรสา ศรีแสงเมือง มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 18/05/2561 08:15:33 น.
4 27098 นางสาววิภาพร ปิตตุลา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 18/05/2561 08:16:58 น.
5 27182 นางสาวเบญจภรณ์ นิทัศน์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 18/05/2561 08:18:39 น.
6 27295 นางสาวศรัณยา พรมศรี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 18/05/2561 08:19:25 น.
7 27843 นางสาวกมลชนก แน่นหนา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 23:41:03 น.
8 27851 นางสาวชญาดา อาจแก้ว มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 23:38:45 น.
9 27852 นางสาวชลพิชา วายประโคน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 18/05/2561 17:53:21 น.
10 27857 นางสาวเตชินี ศรีรินยา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 23:39:01 น.
11 27858 นางสาวธัญญารักษ์ นันทะโชติ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 23:36:49 น.
12 27867 นางสาวรัชดาพร เวียงอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 23:39:54 น.
13 27870 นางสาวศศิธร ภู่ระหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 23:36:26 น.
14 27959 นางสาวปนัดดา มหาสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 23:42:49 น.
15 29048 เด็กชายสิทธิชัย แก้ววงศ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 09:12:07 น.
16 29436 นางสาวสาวิตรี มูลตรีโคตร มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 18/05/2561 08:24:59 น.
17 29849 เด็กชายชูเกียรติ สมศรี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 24/05/2561 08:17:08 น.
18 29851 เด็กชายณัฐนันท์ ศรีบุญเรือง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 09:48:26 น.
19 29864 เด็กชายวรัตนถ์ ดอกพุทธา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 12:45:27 น.
20 30290 เด็กหญิงปานตะวัน ดีตะนะ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 23/05/2561 14:52:43 น.