ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28204 นางสาวศรัญญา เสลานนท์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง11 24/05/2561 12:09:55 น.
2 28285 นายอธิวัฒน์ ทิศอาจ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 23/05/2561 12:08:54 น.
3 28334 นายพงสิทธิ์ แม่นปืน มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 23/05/2561 12:05:15 น.
4 28385 นายภควัต ดามัง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง11 24/05/2561 12:07:07 น.
5 28393 นายอภินันท์ ลาวัลย์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง11 24/05/2561 12:07:42 น.
6 28536 นายสุรศักดิ์ สักกุนัน มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 24/05/2561 11:59:02 น.
7 28690 นายศราวิน หว่อง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง11 24/05/2561 12:05:03 น.
8 30130 นายอภิชาติ อาจดวงดี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 23/05/2561 12:02:55 น.
9 30675 นายยศพล แก้วอาษา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 24/05/2561 12:02:00 น.
10 30723 นายณัฐชนน เรืองเดชา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง11 24/05/2561 12:08:59 น.
11 30724 นายภานุวัฒน์ สุวรรณชาติ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง11 24/05/2561 12:10:59 น.
12 30725 นายสถาพร สุติ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง11 24/05/2561 12:10:31 น.