ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27704 นางสาวปาริชาติ วุทธนู มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 17/05/2561 22:11:07 น.
2 27806 นางสาวภัทรวรินทร์ พิมคีรี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 17/05/2561 23:09:07 น.
3 27865 นางสาวภัทรวดี วงพิลา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 17/05/2561 23:10:44 น.
4 27876 นางสาวอรทัย ทองหล้า มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 17/05/2561 23:11:25 น.
5 28293 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชาชุมพร มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 18/05/2561 09:04:29 น.
6 28312 นางสาวศิริลักษณ์ เลพล มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 18/05/2561 08:57:09 น.
7 28673 นางสาววารุณี บุญมาสัย มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 17/05/2561 22:01:32 น.
8 28681 นางสาวอภัสชาติ แก้วที มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 17/05/2561 22:02:43 น.
9 29468 นางสาวสิรินทรา พิลาภ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 20/05/2561 11:24:59 น.
10 29475 นางสาวฟ้ารุ่ง เหลือทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 21:49:11 น.
11 29476 นางสาวมัทนา โพธินันท์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 21:49:51 น.
12 30055 นางสาวเขมิกา ดาป้อม มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 17/05/2561 22:15:19 น.
13 30056 นางสาวจรีรัตน์ ชาหล้า มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 17/05/2561 22:17:00 น.
14 30057 นางสาวชลธิชา ศรีบุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 17/05/2561 23:12:06 น.
15 30059 นางสาวญาริณดา สะดาแนน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 17/05/2561 22:39:16 น.
16 30064 นางสาววรางคณา ชัยบุตร มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 17/05/2561 23:20:26 น.
17 30521 เด็กหญิงธัญจิรา พาพลงาม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 21/05/2561 10:04:25 น.
18 30719 นางสาวธิดารัตน์ รัตนมงคล มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 19/05/2561 13:16:46 น.