ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27962 นางสาวพรพรรณ สุวรรณราช มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 20:18:35 น.
2 27989 นางสาวปัฐมาภรณ์ ภูหัวดอน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 22:16:39 น.
3 29024 เด็กชายกวินภพ คำนันท์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 19:25:55 น.
4 29053 เด็กหญิงกชกร พลซา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 17:58:31 น.
5 29056 เด็กหญิงจินต์จุฑา สุชาดา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 17:54:05 น.
6 29061 เด็กหญิงนิพัทธ์ติยา ศรีจันทร์แก้ว มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 17:53:50 น.
7 29063 เด็กหญิงพัชราภา อาจฤษี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 17:58:39 น.
8 29067 เด็กหญิงสุพรรณวดี ทาทอง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 17:56:48 น.
9 29068 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ปักกลาง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 18:00:21 น.
10 29119 เด็กหญิงสุภัสสร บัวระภา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 18:00:01 น.
11 30014 นางสาวพรนัชชา จารยุ้ย มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 22:14:28 น.
12 30016 นางสาวมิลดา เนตรรุ่ง มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 20:25:06 น.
13 30211 เด็กหญิงวณิชญา บัวระภา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 19/05/2561 19:23:01 น.
14 30332 เด็กหญิงวันวิสา อาระสา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 09:03:54 น.
15 30333 เด็กหญิงสิริยากร บุญหลาย มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 21/05/2561 07:44:09 น.
16 30335 เด็กหญิงสุภาวดี บุญตาสุทธิ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 09:10:03 น.
17 30384 เด็กชายณัฐพงษ์ พรมโคตรค้า มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 09:11:23 น.
18 30389 เด็กชายธนกร ยอดศีรเมือง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 21/05/2561 16:40:34 น.
19 30412 เด็กหญิงสุภาวดี วังซ้าย มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 21/05/2561 18:33:56 น.
20 30416 เด็กหญิงอาริสรา สายศักดา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 21/05/2561 18:31:48 น.