ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27261 นายเชาวน์โรจน์ รูปโฉม มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 23/05/2561 20:46:08 น.
2 27831 นายชลสิทธิ์ สุขเกษม มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง6 23/05/2561 10:48:21 น.
3 27841 นายศุภเกียรติ ธัญญะประกอบ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง6 23/05/2561 10:38:38 น.
4 27886 นายณัฐวุฒิ นิพวงลา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง6 23/05/2561 10:36:36 น.
5 27938 นายนวพล บุญเสริม มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง6 23/05/2561 10:50:49 น.
6 27942 นายภูผา สมภาร มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง6 23/05/2561 10:52:25 น.
7 27976 นางสาวศุภธิดา พรมลุน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง6 23/05/2561 10:55:31 น.
8 27985 นายมกรธวัช จันปุ่ม มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง6 23/05/2561 10:54:20 น.
9 28185 นายเจษฎา บุญทะจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 24/05/2561 12:00:55 น.
10 28195 นายภูบดินทร์ สุขปื้อ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 24/05/2561 12:01:59 น.
11 28426 นายธนกฤษ ปูเต๊ะ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 24/05/2561 07:51:58 น.
12 28432 นายภาณุวัฒน์ พลซา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 24/05/2561 07:46:44 น.
13 28581 นายจักรพรรดิ์ สุกหล้าน มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 24/05/2561 12:17:05 น.
14 28585 นายณัฐวุฒิ รัตนรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 24/05/2561 11:55:44 น.
15 28600 นางสาวขวัญนภา ชื่นอารมณ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 24/05/2561 08:48:39 น.
16 28634 นายเจษฎาวุธ เหตุเกษ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 24/05/2561 07:47:29 น.
17 29406 นางสาวสุดาพร คำภา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 24/05/2561 08:45:38 น.
18 30082 นายชนวัธน์ คำภาพล มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง6 23/05/2561 10:46:37 น.