ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28234 นางสาวณัฐธิญาภรณ์ สำเภา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 18/05/2561 08:07:50 น.
2 28291 นางสาวจันทกร ทองสุข มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 17/05/2561 22:13:58 น.
3 28296 นางสาวนิศารัตน์ เกษทองมา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 17/05/2561 21:59:21 น.
4 28311 นางสาวศิริภา คำครู มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 17/05/2561 22:14:51 น.
5 28350 นางสาวกิตติยา แสนแก้ว มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 18/05/2561 07:04:14 น.
6 28351 นางสาวกุลธิดา ศรีเชียงสา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 18/05/2561 06:59:24 น.
7 28354 นางสาวจุฬาทิพย์ โนใจแปลง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 17/05/2561 22:01:21 น.
8 28356 นางสาวฑาริกา หมอยา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 18/05/2561 06:49:32 น.
9 28359 นางสาวธิญาดา มาตย์นอก มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 17/05/2561 22:12:47 น.
10 28364 นางสาวมลธิยา ผมหอม มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 17/05/2561 21:55:08 น.
11 28365 นางสาววรัญญา อรัญมาลา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 18/05/2561 07:02:03 น.
12 28552 นางสาวพรณัชชา โภคานิตย์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 18/05/2561 08:29:29 น.
13 28621 นางสาวรุจิรา จันทะมนตรี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 17/05/2561 20:43:57 น.
14 28651 นางสาวโชติกา สุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 17/05/2561 21:05:54 น.
15 28660 นางสาวธิติรัตน์ ภูมิดอนใส มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 18/05/2561 08:06:19 น.
16 30645 นางสาวทิพย์รัตน์ พิมคีรี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 18/05/2561 08:10:45 น.
17 30680 นางสาวสุดารัตน์ สุพรรณ์พุทธา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 23/05/2561 14:15:13 น.
18 30685 นายอนุพงษ์ คำคูนา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 18/05/2561 08:08:54 น.
19 30695 นางสาวอริสรา อุปรีที มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 18/05/2561 08:11:51 น.