ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 26936 นางสาวกิตติมา ศรีบุญมี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง4 22/05/2561 17:54:49 น.
2 27133 นางสาวฐิติพร อุปรีที มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง4 18/05/2561 10:58:00 น.
3 29431 นางสาวชนิตา เงินทุ่ง มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง4 21/05/2561 21:30:29 น.
4 29432 นางสาวโชติตา นิ่มโฉม มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง4 18/05/2561 10:57:02 น.
5 29434 นางสาวรัชนีกร บางสำรวจ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง4 21/05/2561 21:37:12 น.
6 29437 นางสาวอารียา เที่ยงนิล มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง4 24/05/2561 08:45:42 น.