ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28659 นางสาวธนาพร บุญตาสุทธิ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 17/05/2561 20:22:00 น.
2 28663 นางสาวปฐมาภรณ์ ไชยพิลา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 17/05/2561 20:16:05 น.
3 28664 นางสาวปิยะวดี ชาวหนอง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 17/05/2561 20:21:11 น.
4 28670 นางสาวมนัญชยา แถลงกัน มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 18/05/2561 20:47:44 น.
5 30654 นางสาวณัฐริกา วงษาเสนา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 18/05/2561 20:44:15 น.
6 30729 นางสาวจิรภิญญา ธิติมูล มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง12 21/05/2561 14:27:04 น.