ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28904 เด็กหญิงปรียาภรณ์ ดาน้อย มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 07:56:33 น.
2 28920 เด็กหญิงสุนิตตา จันทิมา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 07:59:54 น.
3 29290 เด็กหญิงขวัญจิตร วงศ์สุขจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 07:58:45 น.
4 29312 เด็กหญิงศศิวิมล ม้าเจริญตระกูล มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 08:58:13 น.
5 29319 เด็กหญิงอริศรา สนสุรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 17/05/2561 23:38:47 น.
6 29320 เด็กหญิงอัจฉรียา พรมกุล มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 08:43:18 น.
7 30357 เด็กหญิงกิตติยา ตุนาคม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 18/05/2561 19:24:09 น.
8 30360 เด็กหญิงฑิฆัมพร ต้นพนม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 18/05/2561 19:22:29 น.
9 30361 เด็กหญิงธิติมา ศิลา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 18/05/2561 19:18:26 น.
10 30364 เด็กหญิงปุณยาพร สิงห์สูงเนิน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 18/05/2561 19:28:25 น.
11 30367 เด็กหญิงมาริษา ผางมา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 18/05/2561 19:20:16 น.
12 30368 เด็กหญิงมิ่งขวัญ ทององค์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 18/05/2561 19:23:22 น.
13 30371 เด็กหญิงศศิธร โทมนัส มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 18/05/2561 19:26:14 น.
14 30372 เด็กหญิงอชิรญา ผาหอมสุข มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 18/05/2561 19:27:29 น.
15 30375 เด็กหญิงอรยา บัวระภา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 19/05/2561 08:38:03 น.
16 30403 เด็กหญิงฐิติวรดา อาจปาสา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 21/05/2561 16:34:08 น.
17 30406 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร พลวงษ์สา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 19/05/2561 09:49:40 น.
18 30629 เด็กหญิงมุทิตา ดวงพิลา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 19/05/2561 08:38:57 น.