ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28366 นางสาวศุภรัตน์ ชาวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 18/05/2561 08:04:04 น.
2 28396 นางสาวจันทร์ธิรา สายทองทิพย์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 18/05/2561 20:49:26 น.
3 28515 นางสาวศรัญญา สุขจิตร มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 18/05/2561 08:00:39 น.
4 28564 นางสาวพิมลรัตน์ ศรนรา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 18/05/2561 08:02:35 น.
5 28968 เด็กหญิงสุนิตา สุวรรณผู มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 07:17:59 น.
6 29007 เด็กหญิงวรรณวิสา หลวงบุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 23/05/2561 07:57:03 น.
7 29240 เด็กหญิงกชรัต สิทโคต มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:54:39 น.
8 29244 เด็กหญิงกรินทร ศรีบัวหลวง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:44:43 น.
9 29249 เด็กหญิงนภาวดี หมื่นแร่ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:53:37 น.
10 29264 เด็กหญิงศิริพร นิพวงลา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 08:00:52 น.
11 29271 เด็กหญิงอารีรัตน์ งอยจันทร์ศรี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:39:01 น.
12 29289 เด็กหญิงกรณิกา แพงศรี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 07:31:55 น.
13 29333 เด็กหญิงกนกรดา โคลา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:10:32 น.
14 29352 เด็กหญิงฝนทิพย์ รามศิริ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:26:19 น.
15 29367 เด็กหญิงอรณิชา วิยะวัน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:13:23 น.
16 29493 นางสาวกนกรรณ รู้ขาย มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 18/05/2561 07:52:02 น.
17 29780 เด็กหญิงชลธิชา จำศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 18/05/2561 07:16:25 น.