ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28996 เด็กหญิงณัฐธยาน์ อุทธบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 19/05/2561 15:19:13 น.
2 29003 เด็กหญิงภัสรา สอนสุภาพ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 19/05/2561 15:09:23 น.
3 29004 เด็กหญิงรัตติกาล ล้วนอำนวยโชค มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 19/05/2561 15:13:16 น.
4 29008 เด็กหญิงวรฤทัย แก่งจำปา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 19/05/2561 15:01:28 น.
5 29011 เด็กหญิงวิมลพรรณ น้อยลา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 19/05/2561 15:15:08 น.
6 29020 เด็กหญิงอมรรัตน์ อินเจริญ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 19/05/2561 15:05:29 น.
7 29102 เด็กหญิงเกวลิน ถิ่นเขาชี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 19/05/2561 15:11:38 น.
8 29110 เด็กหญิงทิตติญา วงศ์คำโสม มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 19/05/2561 15:06:35 น.
9 30245 เด็กหญิงธัญชนก อุปรีที มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:00:56 น.
10 30339 เด็กชายกิตติพงษ์ พิมพ์จันทร์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 22/05/2561 10:47:55 น.
11 30354 เด็กชายอดิศักดิ์ คำมา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 21/05/2561 11:44:53 น.
12 30415 เด็กหญิงอาริษา นิพวงลา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 18/05/2561 17:17:18 น.
13 30466 เด็กหญิงจันทิวา พิมพิสาร มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 19/05/2561 11:07:29 น.
14 30467 เด็กหญิงจามารี ถิ่นเขาชี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 19/05/2561 11:12:58 น.
15 30470 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เหตุเกษ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 21/05/2561 11:52:50 น.
16 30471 เด็กหญิงณัฐวดี เทียมมะณี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 19/05/2561 17:06:05 น.
17 30473 เด็กหญิงนภัสวรรณ พิมพุฒ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 21/05/2561 09:35:24 น.
18 30488 เด็กหญิงสุภัสสร คำหนัก มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 21/05/2561 11:54:57 น.
19 30490 เด็กหญิงอชิรญา สักกุนัน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 20/05/2561 13:45:21 น.
20 30493 เด็กหญิงอังสนา โยธากุล มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 21/05/2561 09:32:44 น.