ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29326 เด็กชายนิพัทธ์ ชาภักดี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:40:48 น.
2 29549 เด็กชายกันตวิชญ์ เตชะมงคล มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 24/05/2561 08:37:59 น.
3 29552 เด็กชายเจนณรงค์ เหลือทิ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 24/05/2561 08:18:43 น.
4 29563 เด็กชายอดิสร รังศรี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 24/05/2561 08:47:51 น.
5 29566 เด็กชายอลงกรณ์ พลรัตนศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 24/05/2561 08:40:30 น.
6 29807 เด็กชายภานุพงศ์ มาใจ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 22/05/2561 22:34:54 น.
7 29850 เด็กชายณัฐกานต์ บัวระภา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 23/05/2561 08:39:32 น.
8 30340 เด็กชายครามิน ครองหมู่ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 21/05/2561 11:44:52 น.
9 30525 เด็กหญิงภัทรมน บัวแพง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 21/05/2561 11:54:13 น.
10 30733 เด็กชายเซดี้ โอลิเวอร์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 24/05/2561 08:21:55 น.
11 30734 เด็กชายปิยะวัฒน์ ชวกิจธนพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 24/05/2561 08:17:46 น.