ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29778 เด็กหญิงจุฑามาศ หาทอน มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:46:34 น.
2 29785 เด็กหญิงบุณฑริกา แสนอินอำนาจ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:49:05 น.
3 29944 เด็กหญิงอภิชญา เกษทองมา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:47:37 น.
4 29945 เด็กหญิงอรดา จิตสีดา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:48:26 น.
5 29967 เด็กหญิงเขมภัส รัตนมงคล มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:34:49 น.
6 29973 เด็กหญิงฐิติชญา บุตะเขียว มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:35:56 น.
7 29987 เด็กหญิงพิธฤวรรน ศรีพารา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:33:46 น.
8 30224 เด็กชายนลธวัช กองสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:19:13 น.
9 30322 เด็กหญิงพรรณพิลัย แผงตัน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 21/05/2561 19:09:09 น.
10 30414 เด็กหญิงอรอนงค์ วรรณ์สุทธะ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 18/05/2561 18:45:25 น.
11 30448 เด็กหญิงปาริชาติ คำคุณนา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 19/05/2561 09:13:07 น.
12 30484 เด็กหญิงศีริกาญจน์ สุธรรม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 19/05/2561 08:39:24 น.
13 30522 เด็กหญิงบุณยธิดา เจริญทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 20/05/2561 12:19:18 น.
14 30526 เด็กหญิงรพิรัตน์ คูหา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 20/05/2561 20:03:58 น.
15 30576 เด็กหญิงชลธิชา เพ็งคำ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:28:51 น.
16 30579 เด็กหญิงนภัสสร ด้วงมูล มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:41:12 น.
17 30580 เด็กหญิงเบญญาภา ศรีหาเบ้า มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:40:58 น.
18 30581 เด็กหญิงปริณดา นิพวงลา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:40:54 น.
19 30582 เด็กหญิงปริยาพร สุขสบาย มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:30:52 น.
20 30591 เด็กหญิงรสนันท์ ธรรมรัง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:31:20 น.