ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29709 เด็กชายพชร ตะพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 24/05/2561 11:21:50 น.
2 29716 เด็กชายสิทธิชัย มูลลา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 24/05/2561 11:18:42 น.
3 29767 เด็กชายภูริภัทร ผุกแสน มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 23/05/2561 21:24:33 น.
4 29775 เด็กหญิงกนกนภา ภูมิกระจาย มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 24/05/2561 08:51:44 น.
5 29781 เด็กหญิงณัฐพร บุบภาที มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 23/05/2561 21:27:30 น.
6 29793 เด็กหญิงวรรณนิสา แดงเทโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 23/05/2561 21:26:44 น.
7 29909 เด็กชายศุภกิตต์ เจริญทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 24/05/2561 11:23:35 น.