ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 30257 เด็กชายกฤษณพงศ์ ไกราช มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 24/05/2561 11:19:32 น.
2 30258 เด็กชายไกรวิญช์ อิทร์ตระกูล มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 24/05/2561 11:20:55 น.
3 30259 เด็กชายจีระวัฒน์ สุขใจ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 23/05/2561 11:14:20 น.
4 30260 เด็กชายฉลองศักดิ์ กราประทุม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 24/05/2561 11:28:17 น.
5 30261 เด็กชายชวดล แจ้งภูเขียว มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 23/05/2561 12:00:02 น.
6 30263 เด็กชายเดชายุทธ สนวิชา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 23/05/2561 11:14:34 น.
7 30264 เด็กชายธนกร สุพรรณพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 21/05/2561 18:55:18 น.
8 30265 เด็กชายธันวา ภูพาน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 23/05/2561 14:42:10 น.
9 30306 เด็กชายพีรพัฒน์ ป้องกันยา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 09:02:02 น.
10 30308 เด็กชายภูริพัฒน์ สุวรรณดวง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 09:17:17 น.
11 30459 เด็กชายทีปกร โพธิ์ศรี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 24/05/2561 07:54:02 น.
12 30461 เด็กชายธีรวัตร เขตมนตรี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 24/05/2561 08:29:12 น.
13 30463 เด็กชายสิปปกร วงศ์ศิริ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 23/05/2561 20:33:37 น.
14 30464 เด็กชายอภิมงคล คำหนัก มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 22/05/2561 18:24:17 น.
15 30505 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทศทิศ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 22/05/2561 08:59:50 น.
16 30506 เด็กชายอัครเดช พานน้อย มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 22/05/2561 09:00:53 น.
17 30507 เด็กชายอิสระ พลซา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 22/05/2561 08:59:50 น.
18 30523 เด็กหญิงปิญารัตน์ เหลือธิ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 21/05/2561 08:05:20 น.