ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27879 นายกฤษฎาพร ศรีพรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง6 19/05/2561 19:25:43 น.
2 27894 นายรัฐพล โสมาศรี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง6 19/05/2561 19:27:23 น.
3 28493 นางสาวเจนจิรา นานวน มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 19/05/2561 19:41:02 น.
4 28500 นางสาวพรพรรณ แก้วโวหาร มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 18/05/2561 20:57:20 น.
5 28614 นางสาวปัทธรรมมา บงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 19/05/2561 19:48:08 น.
6 28632 นายเจษฎา อุณาพรหม มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 22/05/2561 22:30:38 น.
7 30647 นางสาวบุณยนุช งามศรีธนภาค มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 18/05/2561 21:01:20 น.
8 30665 นางสาวอินทิรา คำมา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 18/05/2561 21:00:02 น.