ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29185 เด็กชายยศกร คำแจง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:23:42 น.
2 29193 เด็กหญิงกมลชนก บงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:22:47 น.
3 29275 เด็กชายธนาคาร คุ้มสวน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:54:34 น.
4 29300 เด็กหญิงปฐมาวดี ดวงบุตร มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:44:49 น.
5 29307 เด็กหญิงพิชญา ชุมพล มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:53:42 น.
6 29308 เด็กหญิงยลนภา อิ่มชม มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:45:58 น.
7 29330 เด็กชายวังไพร จุลเพชร มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:54:11 น.
8 29334 เด็กหญิงกรชนก กันน้อม มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:33:24 น.
9 29337 เด็กหญิงกัลยกร ไตรฟื้น มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:10:50 น.
10 29338 เด็กหญิงขวัญจิรา สิมมาสุทธิ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:36:44 น.
11 29341 เด็กหญิงจุฑารัตน์ แก้วลาด มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:31:58 น.
12 29343 เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีทอง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 08:02:52 น.
13 29349 เด็กหญิงนิศารัตน์ สิงห์ทองลา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 08:00:16 น.
14 29354 เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงษ์ดอกไม้ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 06:49:52 น.
15 29355 เด็กหญิงเพียงฟ้า สุทธิโสกเชือก มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 07:00:33 น.
16 29357 เด็กหญิงภัทรวดี ตู้สระกาศ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 08:02:00 น.
17 29358 เด็กหญิงรุ่งทิวา พรมโคตรค้า มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:14:41 น.
18 29361 เด็กหญิงสุพรรณษา ศรีหาเบ้า มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 06:51:33 น.
19 29364 เด็กหญิงโสภิดา แสนบุ่งค้อ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:59:06 น.
20 29365 เด็กหญิงอนัญญา มัธยันต์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:04:46 น.