ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 26841 นางสาวจิราวรรณ นามราชา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 18/05/2561 19:20:30 น.
2 26892 นางสาวญดาพร ต้นคำ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 20:42:02 น.
3 26993 นางสาวบริมาส เปลื้องกลาง มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 20:36:53 น.
4 26994 นางสาวบุษยมาศ แก้วกงพาน มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 20:48:11 น.
5 27005 นางสาวสุนิษา แสงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 20:40:41 น.
6 27073 นางสาวจิตสุภา ผาบชาดา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 19/05/2561 17:33:21 น.
7 27193 นางสาวละอองดาว ภูธร มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 19/05/2561 17:34:27 น.
8 27203 นางสาวอทิตยา แสนสุด มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 19/05/2561 17:31:08 น.
9 27751 นางสาวปิยวรรณ ป้องขัน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 24/05/2561 08:48:33 น.
10 27762 นางสาวเมธาวี ศรีแก้ว มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 24/05/2561 08:46:54 น.
11 29391 นางสาวนาถฤดี โนนก้อม มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 20:40:41 น.
12 29399 นายสุเมธ พิมใจ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 18/05/2561 19:22:58 น.
13 29411 นายนัฐวัฒน์ นามกันยา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 22/05/2561 21:38:16 น.
14 29417 นางสาววาสนา แสงสุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 20:43:39 น.
15 30054 นางสาวกัญญาภัทร ศรีแดน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 24/05/2561 08:51:07 น.
16 30071 นางสาว ธิดารัตน์ วงษา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง5 23/05/2561 21:55:45 น.
17 30072 นางสาวเจนจิรา หมอแพทย์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง5 23/05/2561 21:59:04 น.
18 30073 นางสาวโญ แก้วมงคล มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง5 23/05/2561 22:00:13 น.