ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27848 นางสาวกุลณัฐ กองสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 18/05/2561 08:38:04 น.
2 27966 นางสาวเพชรลดา ยอดคีรี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 18/05/2561 08:47:24 น.
3 27970 นางสาวรัตติกาล รัตนทิพย์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 21/05/2561 22:27:48 น.
4 27971 นางสาวรินลดา แก้ววงษา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 18/05/2561 08:37:17 น.
5 27973 นางสาววราพร ชัยหา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 18/05/2561 08:38:44 น.
6 27975 นางสาวศตพร เกษทองมา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 22:58:36 น.
7 27980 นางสาวอทิตติญากร พลหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 22:43:19 น.
8 30020 นายณัฐวัฒน์ อินทร์อุ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 23/05/2561 07:54:21 น.
9 30027 นางสาวรัชดาภรณ์ นครชัย มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 18/05/2561 08:41:03 น.
10 30650 นายวชิราวุธ ศรีหาบุญมา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 24/05/2561 09:30:25 น.