ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27275 นางสาวฐิติญา แสนพรมมา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 18/05/2561 17:28:04 น.
2 28923 เด็กชายชญานนท์ วิใจยา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 23/05/2561 10:09:35 น.
3 28932 เด็กชายปิยวัฒน์ สาริพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 23/05/2561 10:11:59 น.
4 28939 เด็กชายสิทธิชัย อ่อนตา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 23/05/2561 10:09:19 น.
5 28940 เด็กชายสืบศักดิ์ พลซา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 23/05/2561 10:09:46 น.
6 28941 เด็กชายอณัฐชา วงษ์สุริย์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 23/05/2561 10:09:12 น.
7 29405 นางสาวสุกัญญา ลาละคร มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 22/05/2561 19:56:17 น.
8 29874 เด็กหญิงณัฐิดา หุนสาย มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 22/05/2561 09:28:14 น.
9 29876 เด็กหญิงทิพย์ภาพร สอนใส มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 22/05/2561 09:29:08 น.
10 29879 เด็กหญิงปานทิพย์ รักษานวล มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 22/05/2561 09:29:43 น.
11 29884 เด็กหญิงภัทรวดี ไทยสา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 22/05/2561 09:31:11 น.
12 30144 เด็กชายธัชพล อินทร์เจริญ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 23/05/2561 09:27:53 น.
13 30154 เด็กชายศุภกรณ์ วงค์เคียน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 23/05/2561 09:31:11 น.
14 30456 เด็กหญิงศิริวรรณ สีปานแก้ว มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 21/05/2561 20:01:42 น.