ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27072 นางสาวขนิษฐา แก้วตาแสง มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 20:36:02 น.
2 27087 นางสาวพัชราภรณ์ วรรณ์สุทธะ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 17/05/2561 20:17:37 น.
3 27186 นางสาวภาชินี อ่อนสะอาด มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 20:33:49 น.
4 27209 นางสาวอินทิรา แสงสุธา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 20:35:24 น.
5 27229 นางสาวขจีบริมาส ศศิสุวรรณพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 17/05/2561 20:22:41 น.
6 27235 นางสาวฐิติญาณี สอรักษา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 20:32:26 น.
7 27238 นางสาวธาริณี สิทธิโห มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 17/05/2561 20:23:47 น.
8 27281 นางสาวธนัชพร ป้องนารา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 17/05/2561 21:23:51 น.
9 27285 นางสาวเบญจวรรณ จันทิมา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 17/05/2561 21:24:02 น.
10 27286 นางสาวพริดา น้อยอ่อนโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 21/05/2561 12:53:39 น.
11 27296 นางสาวศิรินภา ไชยชนะ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 17/05/2561 21:25:13 น.
12 29392 นางสาววรนุช จำมะอุ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 17/05/2561 21:31:46 น.