ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 26934 นางสาวกมลทิพย์ คุณพอง มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง8 24/05/2561 09:23:21 น.
2 27003 นางสาวสริตา ตรวจมรรคา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง8 24/05/2561 09:25:31 น.
3 27080 นางสาวณัฐพร โมทอง มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง8 24/05/2561 09:21:38 น.
4 27243 นางสาวพรรณิภา บุญป้อง มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 17/05/2561 21:50:42 น.
5 27251 นางสาวศิรประภา เมืองฮาม มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 17/05/2561 21:46:07 น.
6 27255 นางสาวเสาวนีย์ ประไว มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 17/05/2561 21:38:10 น.
7 27257 นางสาวหนึ่งฤดี พิมที มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 17/05/2561 21:48:56 น.
8 27284 นางสาวนุชนาถ ศรีบุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 17/05/2561 21:31:57 น.
9 29407 นางสาวสุพัตรา สะดาแนน มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 17/05/2561 21:48:08 น.
10 30512 เด็กหญิงจิตภินันท์ ทันชม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 21/05/2561 07:52:21 น.
11 30519 เด็กหญิงฐิติพร ขันคำ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 21/05/2561 07:52:27 น.
12 30531 เด็กหญิงสุนิสา นิชำนาญ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 21/05/2561 09:50:08 น.
13 30534 เด็กหญิงอาทิตติยา กองเพชร มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 21/05/2561 07:56:42 น.