ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 26986 นางสาวกษมา น้อยมี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 21:00:58 น.
2 26996 นางสาวพัชราวรรณ รัตนภักดี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 20:51:09 น.
3 26997 นางสาวภัศรา ชมโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 21:04:35 น.
4 27001 นางสาววันวิสา วิจิตรปัญญา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 20:49:54 น.
5 27037 นางสาวจินดาพร ขานเกตุ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 20:56:43 น.
6 27057 นางสาวสุรีพร มีมะจำ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 20:46:51 น.
7 27089 นางสาวมธุรดา แสนบุ่งค้อ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 21:07:05 น.
8 27131 นางสาวจิรนันท์ โคตรแสง มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 21:11:12 น.
9 27187 นางสาวมนพร ตึงทอง มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 20:32:29 น.
10 27192 นางสาวโยทะกา ท้วมเรือง มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 20:45:32 น.
11 29091 เด็กชายภูธิป ครองยศ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 21/05/2561 09:05:49 น.
12 29099 เด็กชายหรินทร์ สร้อยกุดเรือ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 21/05/2561 08:52:12 น.
13 29107 เด็กหญิงชลธิชา อาจปาสา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 21/05/2561 09:02:34 น.
14 29120 เด็กหญิงสุวิมล สิทธิชัยจารุเมธี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 21/05/2561 09:04:29 น.
15 29121 เด็กหญิงอารยา แจ่มจรัส มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 21/05/2561 09:03:39 น.
16 29224 เด็กชายกิตตินันท์ ไชยสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:47:56 น.
17 29225 เด็กชายกิตติศักดิ์ ศรีพรม มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:46:40 น.
18 29443 นางสาวจิตรรัตน์ดา มาลัย มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 20:39:23 น.
19 29448 นางสาวสุรีรัตน์ บัวบาลบุตร มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 21:06:01 น.