ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27654 นางสาวปวีณา อุทธบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 18/05/2561 08:52:56 น.
2 27846 นางสาวกัลญาณี ทวีแก้ว มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 18/05/2561 09:08:24 น.
3 27850 นางสาวคณิศร พงษ์ธนู มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 18/05/2561 09:09:00 น.
4 27860 นางสาวนันทิชา พิมเห็ม มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 18/05/2561 09:07:02 น.
5 27873 นางสาวสุกัญญา คำอ่อน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 18/05/2561 08:38:34 น.
6 29687 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สง่าลี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 22/05/2561 08:57:17 น.
7 29688 เด็กหญิงลัดดาวรรณ ธรรมมิยะ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 22/05/2561 08:58:02 น.
8 29736 เด็กหญิงรุ่งทิวา ลุนทะโสด มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 22/05/2561 09:00:53 น.
9 30012 นางสาวณัฐพร อุ่นใจ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 18/05/2561 09:01:43 น.
10 30031 นางสาวสายชล เมฆบุตร มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 24/05/2561 11:34:54 น.
11 30032 นางสาวอรวรรณ จันทะสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 18/05/2561 08:36:42 น.
12 30034 นางสาวอิสราภรณ์ สอนเต็ม มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 24/05/2561 11:33:45 น.
13 30409 เด็กหญิงปิยนุช สุนา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 23/05/2561 12:05:28 น.