ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 26898 นางสาวรัตนาภรณ์ ผงบุญตา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง9 18/05/2561 08:48:16 น.
2 26901 นางสาวศุภมาส ซื่อแท้ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง9 18/05/2561 08:44:50 น.
3 26909 นางสาวอารียาภรณ์ แสนท้าว มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง9 18/05/2561 08:51:22 น.
4 29177 เด็กชายธีร ริ้วทวี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 11:52:42 น.
5 29188 เด็กชายสราวุฒิ ประภาสพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 11:50:00 น.
6 29191 เด็กชายสุรสิทธิ์ พิมสีดา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 11:50:10 น.
7 30156 เด็กชายสถาปนิก อินทะ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 22/05/2561 13:28:58 น.
8 30165 เด็กหญิงเบญญาภา สุธรรมมา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 22/05/2561 13:25:29 น.
9 30169 เด็กหญิงฟ้าประธาร นามเภา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 21/05/2561 20:59:43 น.
10 30170 เด็กหญิงรัตน์ติกา ประพฤติชอบ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 22/05/2561 13:22:25 น.
11 30241 เด็กหญิงจีรนันท์ สารมะโน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:28:35 น.
12 30246 เด็กหญิงแพรนารายณ์ เข็มทอง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:37:43 น.
13 30248 เด็กหญิงภัคจิรา ฤทธิผล มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:22:31 น.
14 30251 เด็กหญิงวชิราภรณ์ โภคาพานิช มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:28:07 น.
15 30253 เด็กหญิงสุกัญญา อรนิล มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:28:27 น.
16 30281 เด็กหญิงจิรพรรณ มูลสันเทียะ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 21/05/2561 17:48:31 น.
17 30291 เด็กหญิงปานวาด งิ้วใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 21/05/2561 17:49:34 น.
18 30382 เด็กชายณัฐชนน หลวงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 09:13:07 น.
19 30475 เด็กหญิงนันท์พร ศาลา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 21/05/2561 20:59:40 น.
20 30567 เด็กชายพงศกร ศรีจำปา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:31:28 น.